O Metodě

Co je to Metoda vědomé stopy pohybu?

Originální projekt Metody vědomé stopy pohybu jsem vytvořila v roce 2005 na základě propojení osobních zkušeností z praxe tchaji-ťi, profese výtvarné umělkyně a arteterapeutky. Metoda byla původně koncipována na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí, ale postupně nachází své uplatnění i mezi jinými věkovými kategoriemi. Kromě využití v pedagogice také jako sebezkušenostní aktivita pro studenty i dospělé. Metoda stojí na pomezí pohybové a výtvarné výchovy s přesahy do arteterapie. Metoda vědomé stopy pohybu© byla v roce 2017 prezentována v rámci seminářů na PedF UK v Praze a úspěšně se uplatnila také v rámci mezinárodního projektu Adventure of Grandparenting, zaměřeného na společné aktivity a porozumění prarodičů a vnoučat.

„Písmo jako vědomá stopa pohybu“ je nová originální metoda na rozvoj grafomotoriky. Originální metoda, jak komplexně připravit na výuku psaní ve škole a jak včas odhalit a řešit případné problémy a latentní potíže. Projekt vědomé stopy nachází paralelu mezi spontánním tělesným pohybem a jeho následnou kultivací za pomocí cvičení prvků tchaj-ťi. K cvičení využívá prvky pohybového umění tchaj-ťi. Nachází paralelu mezi rozvojem soustředěného pozorování předváděného pohybu a jeho grafického záznamu. Tedy přechodem od nevědomé stopy k vědomé. Nejdřív v oblasti pohybu celého těla, a následně v podobě jeho grafického záznamu. Zaobírá se celkovou kultivací a harmonizací tělesného pohybu jako nezbytného předpokladu k propojení mysli a těla. Hravou formou vede k soustředěnému pozorování a vědomému opakování pohybů. Využívá přitom princip dynamické rovnováhy protikladů (jin- jang dle systému tchaj-ťi) a zachovává individualitu každého jednotlivce. Následně pak převádí pohyb z prostoru do plochy, do grafické – výtvarné stopy pohybu vodou na plochu papírů velkého formátu.

Jako arteterapeutka jsem mnoho let pracovala s výtvarným projevem klientů v Dětském centru Paprsek a uvědomuji se, nakolik je jejich projev ovlivněn stupněm handicapu na fyzické nebo psychické úrovni. Schopnost správně uchopit nástroj v ruce, nebo jenom zaměřit a udržet pozornost přímo ovlivňuje grafickou stopu pohybu a výtvarný projev.

Praxí pohybového umění tchaj-ťi se aktivně zabývám roku 1995 a od roku 2008 také jako instruktorka. Nejdříve pod vedením Tomasze Nowakowského a od roku 2014 cvičím pod vedením mistra Zhai Hong Yina. Vedu cvičení pro dospělé i děti. Velmi zřetelně proto vnímám paralely mezi pohybovým a výtvarným projevem v každém věku. Cvičení jednotlivých forem tchaj-ťi představuje koordinované plynulé vědomé pohyby, které, pokud bychom chtěli zaznamenat grafickým způsobem, dotýkáme se kaligrafie – mistrovství krásného psaní. Písmo-rukopis považuji za záznam stopy našeho vědomého tělesného pohybu. Ne nadarmo je rukopisné písmo považováno za zrcadlo harmonie člověka ve smyslu propojení mysli a těla.

Proto, aby se dítě naučilo správně psát, je nevyhnutné nabízet mu v předškolním věku nejdříve dostatek prostoru a podnětů pohybově se vyžít a zanechávat za sebou grafickou stopu jakéhokoliv druhu. Stopu zcela spontánní – nevědomou. Poté kultivovat vnímání těla – proporcí, prostoru, rozvíjet možnosti soustředěného napodobování předváděného pohybu, dynamiky a podobně. A nakonec propojovat vědomý pohyb těla a jeho grafickou stopu na papíře. Uvolněný soustředěný vědomý pohyb a jeho vědomá stopa jsou dobrým předpokladem pro rozvoj a zvládání grafomotorických dovedností, které dítě Metodou vědomé stopy plynule a hravou formou přivedou k následné výuce rukopisného písma. Čím víc se nám povede kultivovat a zvědomit pohybový projev – tím bude jeho grafická stopa víc harmonická a srozumitelná.

Metoda vědomé stopy pohybu© je určena dětem předškolního věku (5-7let) a slouží i jako prevence případných grafomotorických obtíží, které se v tomhle věku začínají projevovat. Pokud dítě nezvládá ani hrubou motoriku a jeho pohyby postrádají koordinaci, pokud má potíže soustředit se a napodobit i jednoduchý pohyb můžeme předpokládat, že podobné potíže se analogicky projeví i v jeho grafické stopě a to se také v metodě projeví. Vědomá stopa nabízí způsob jak hravou formou kultivovat pohyb děti a následně i jeho grafickou stopu. Ta se dělá vodou nejdříve jenom prsty, pak s použitím houbiček malého formátu a nakonec kulatými tlustými štětci s dlouhou dřevěnou rukojetí. Ke kultivaci pohybu slouží vybrané prvky z uceleného systému pohybového umění tchaj-ťi. Společným cvičením Metoda vědomé stopy pohybu© podporuje také sociální vztahy ve skupině a rozvíjí i další dovednosti jako kreativitu, prostorové a estetické vnímání, celkovou pružnost a ohebnost, dále otužuje dětský organizmus a vede k správnému držení těla a vědomému dýchání.

Metoda byla jako pilotní projekt ověřována v MŠ Sokolovská ve školním roce 2005/2006 a následně zařazena do systému rozvoje grafomotoriky. Od toho roku vedu v uvedené MŠ pravidelné lekce Metody vědomé stopy pohybu pro děti předškolního věku.

V roce 2016 získala Metoda vědomé stopy pohybu© ochrannou známku udělenou Úřadem průmyslového vlastnictví. Od roku 2021 udělilo MŠMT akreditaci k provádění vzdělávacího programu Metoda vědomé stopy pohybu a k vydávaní osvědčení o absolvování. Všechny semináře jsou tedy akreditovány.

Literatura

V roce 2008 jsem napsala o Metodě vědomé stopy pohybu knihu Písmo jako vědomá stopa pohybu – cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí. Knihu vydalo DYS-centrum Praha v roce 2009 a následně získalo akreditaci MŠMT ČR na pořádání seminářů a kurzů k Metodě vědomé stopy pohybu.
Publikace je rozebrána, doporučuji nové rozšířené vydání s názvem Pobyb / Mysl / Stopa

Kniha se zamýšlí nad hrozbou „grafické negramotnosti“ v dnešní době, varuje před povrchností a zanedbáváním péče o rukopis. Upozorňuje na daň za požadavky jako je rychlost, flexibilita, úspěch v podobě ztráty prožitků, vjemů, hloubky a zkušeností. Písmo-rukopis prezentuje jako zaznamenanou stopu našeho vědomého tělesného pohybu, zrcadlo harmonie člověka v smyslu propojení mysli a těla. Písmo představuje jako nenahraditelný prostředek komunikace a jeho znečitelňování považuje za varující projev selhávání komunikace vůbec. Komunikace samých se sebou, svým tělem, i komunikace mezi lidmi. Kniha je bohatě doplněna fotodokumentací z praxe Metody vědomé stopy pohybu a seznamuje zájemce se základní metodikou Metody vědomé stopy pohybu, kterou v knize představuje podrobným popisem třiceti jednotlivých lekcí.

Naleznete v ní i vyjádření odborníků souvisejících oborů: z oblasti umění tchaj-ťi – mistra Tomasze Nowakowského, z oblasti předškolní pedagogiky – Mgr. Ludmily Šprachtové, ředitelky Mateřské školy, Prof.akad.mal. Jana Solpery, autora české klasifikace písem a předního odborníka na písmo a typografii, Prof.MUDr. Vladimíra Komárka CSc., přednosty Kliniky dětské neurologie UK 2.LF a FN Motol a PhDr. Jaroslava Šturmy, předsedy Českomoravské psychologické společnosti, člena vědecké rady Evropské společnosti psychologie písma a ředitele Dětského centra Paprsek.

Citace na zadní straně obálky knihy Písmo jako vědomá stopa pohybu

„Při řešení každé krize, a naše běžné rukopisy takovou krizi už mnoho let dokazují, je obvykle nutné se vrátit na samý začátek, v tomto případě k přetvoření gesta ve vizuální znak. Jednou z možných cest, jak posílit schopnost naučit se dobře psát, je metoda Táni Svatošové-Cipárové, kterou v této své knize představuje.“

Prof. Jan Solpera, akad. mal.

„Projekt Táni Svatošové je cenný nejen proto, že autorka v něm využívá své dlouholeté zkušenosti z praxe tchaj-ťi čchüan a kaligrafie, ale především poskytuje dětem základ pro vývoj celkového syntetického vnímání a myšlení.“

Tomasz Nowakowski, mistr tchaj-ťi

„Projekt akad. mal. Táni Svatošové „Vědomá stopa“ mohu doporučit k využívání v předškolních zařízeních jako vhodný způsob rozvoje grafomotoriky.“

Mgr. Ludmila Šprachtová, ředitelka MŠ

„Z hlediska neuropsychického vývoje má význam i to, že způsob provádění „tchaj-ťi cvičení“ nemá jen prostorově pohybovou rovinu, ale i rovinu „esteticko-poetickou“. Nejde tedy jen o techniku, ale i o prožitek – z tohoto hlediska může projekt Táni Svatošové přispět k rozvoji a harmonizaci jak neokortikálních („racionálních“), tak i limbických („pocitových“) okruhů.“ Uvědomil jsem si, že existuje řada styčných ploch či průniků jak s vývojovou neurologií, tak i psychobiologií a že předkládaná metodika může být využita nejen k rozvíjení určitých dovedností u zdravých předškolních dětí, ale také u dětí trpících různými neurovývojovými poruchami. Utvrdil mě v tom i výrok maminky chlapce s lehčím motorickým a řečovým opožděním: „Pavlík nedokáže spojit myšlenku a pohyb“.

Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

„Přístup, kterým do tajů písma uvádí děti paní Táňa již od přípravného období ve věku mateřské školy umožňuje dítěti do společného projektu zakomponovat sebe sama, s jeho cítěním a prožíváním, zanechat v osvojovaných tvarech zcela osobní pečeť. Tato přirozená, hravá cesta je nesmírně cennou právě proto, že dítě, aniž by tušilo, že jde o velmi vážnou činnost s důsledky pro jeho celkový vývoj, může stále být dítětem, které si hraje a má k takové hře při sobě moudřejšího, dospělého partnera a průvodce.“ Dík za to, paní Táňo Svatošová, že nám přinášíte další cenný nástroj k lepšímu pochopení dítěte a pomůcku na cestě podpory jeho vývoje.

PhDr. Jaroslav Šturma, dětský psycholog

Publikace POHYB /MYSL /STOPA, Metoda vědomé stopy pohybu
Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v roce 2022.

Kniha Pohyb / Mysl / Stopa je určena všem, komu není lhostejná péče o přirozené zvládání gramotnosti, o základní kulturní a společenské hodnoty. Dále pak zájemcům o aplikaci cvičení tchaj-ťi a o kaligrafii a nepochybně všem dalším, které zajímá kreativní přístup k harmonickému rozvoji osobnosti. Nabízí ucelený způsob kultivace harmonie těla a mysli, vedoucího k jeho vědomé grafické stopě. Publikace může sloužit jako metodická příručka pro absolventy akreditovaných seminářů Metody vědomé stopy pohybu. Inspiraci přináší všem, kteří se zajímají o prevenci dysgrafie, je inspirací pro předškolní pedagogy, rodiče, terapeuty, odborníky i laiky.

Kniha je obohacena o vyjádření odborníků z dotčených oblastí: z oblasti předškolní pedagogiky (Mgr. Ludmila Šprachtová), písma a typografie (prof. akad. mal. Jan Solpera), medicíny (prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.), dětské psychologie (PhDr. Jaroslav Šturma) a tchaj-ťi (Tomasz Nowakowski). Nechybí ani zkušenosti několika subjektů, které Metodu vědomé stopy pohybu aktivně využívají ve své pedagogické či jiné praxi, a ze seminářů orientovaných na dospělé.

Pomůcky

K realizaci Metody vědomé stopy pohybu potřebujeme dostatečný prostor – ideálně tělocvičnu, anebo jinou větší místnost s možností vytírání podlahy a pohybu dětí na boso a následující pomůcky:

  • balící nebělené papíry velkého formátu
  • keramické misky na vodu
  • kulaté štětce s dlouhou dřevěnou rukojetí (č. 12)
  • malé školní houby, anebo molitan nastříhaný na hranolky formátu cca: 3x3x7cm